POLITYKA PRYWATNOŚCI PARTII NOWOCZESNA

      I. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest partia polityczna Nowoczesna z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 4.

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

Nowoczesna przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do prowadzenia swojej działalności statutowej. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane w ramach działalności partii gromadzone są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzonej działalności. Partia dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności, aby były należycie chronione.

.

II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W sprawach dotyczących danych osobowych oraz w każdej sprawie dotyczącej niniejszej Polityki Prywatności można skonsultować się z Administratorem w następujący sposób:

– mailowo pod adresem: biuro@nowoczesna.org

– listownie na adres: ul. Nowogrodzka 12 lok. 4, 00-511 Warszawa

.

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Nowoczesna dba, aby wszystkie prawa podmiotów danych przyznane przez przepisy prawa były należycie i bezzwłocznie realizowane. Każdy podmiot danych w celu realizacji swoich praw może skontaktować się z partią z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych powyżej.

W ramach swoich uprawnień, każdy podmiot danych ma prawo do:

• uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach danych;

• żądania skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• złożenia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych;

• otrzymania kopii swoich danych oraz do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

W celu uczynienia zadość zasadzie rozliczalności Administrator ma prawo zachować dane pozwalające na identyfikację osoby, której wniosek doprowadził do usunięcia jej danych osobowych oraz okoliczności, w jakich wniosek został złożony.

Każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku uznania, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

IV. KOMU POWIERZAMY DANE

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz partii usługi administracyjno-techniczne (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe oraz księgowe).

Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z partią przy organizacji szkoleń, wykładów, konferencji, debat i innych imprez publicznych.

W każdym przypadku partia dokłada najwyższej staranności, aby dane osobowe były przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu oraz aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, w tym w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Partia nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

[DANE OSOBOWE CZŁONKÓW PARTII]

Członkowie partii przekazują Administratorowi swoje dane osobowe w celu przystąpienia do partii poprzez złożenie deklaracji członkowskiej w wersji papierowej. Podanie swoich danych osobowych jest konieczne i wynika z ustawy. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Administrator przetwarza dane osobowe zbierane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu partii, tj:

1) wysyłanie zawiadomień,

2) kontaktowanie się w celach realizacji działań określonych Statutem,

3) monitoring rozliczeń płatności składek członkowskich,

4) przeprowadzanie analiz statystycznych,

5) obsługa próśb i wniosków członków partii i innych użytkowników portalu,

6) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz uczynienia zadość zasadzie rozliczalności (wykazania spełnienia przez partię obowiązków wynikających z przepisów prawa).

[DANE OSOBOWE UŻYTKOWNICZEK I UŻYTKOWNIKÓW STRON INTERNETOWYCH PARTII LUB PROWADZONYCH PRZEZ PARTIĘ]

 Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej jest prawnie uzasadniony interes partii jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu strony internetowej oraz jej popularyzacja oraz jej rozwoju i dostosowania do potrzeb użytkowników.

W ramach funkcjonowania strony internetowej, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies i narzędzi do analizy ruchu) gromadzone są informacje o: lokalizacji użytkowników (miasto), adresie IP, domenie, urządzeniu. Pozyskane dane nie są zestawiane z innymi danymi z baz danych, a celem partii nie jest możliwość identyfikacji użytkowników strony www, lecz jej ulepszanie i optymalizacja.

[DANE OSOBOWE OBSERWATORÓW OKW]

Rejestracja kandydata na Obserwatora OKW (Obywatelska Kontrola Wyborów) jest dobrowolna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie partii. Dane potrzebne do rejestracji (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, kod pocztowy) są niezbędne w celu umożliwienia realizacji obserwacji, w tym dalszej komunikacji z obserwatorem, utworzenia konta i nadania loginu i hasła do indywidualnego profilu Obserwatora OKW, wydania zaświadczenia oraz optymalnego przydzielenia komisji wyborczej.

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu Wyborczego (Art. 103c). Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych obserwatorów wynika również z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. art. 103 c ustawy – Kodeks wyborczy.

Zarejestrowany Obserwator OKW może dobrowolnie określić preferencje dotyczących czasu i miejsca obserwacji (np. pory dnia lub wyrażenie chęci pomocy w transporcie do miejsca obserwacji) poprzez indywidualny profil Obserwatora OKW, do którego indywidualny login i hasło otrzymał drogą mailową po dokonaniu rejestracji i skutecznej weryfikacji adresu email.

Obserwator OKW może każdorazowo edytować swoje dane i preferencje logując się do swojego indywidualnego profilu Obserwatora OKW.

Obserwator może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego imienia i numeru telefonu innym obserwatorom OKW przypisanym do tej samej komisji w celu koordynacji i organizacji pracy na kilka dni przed wyborami. Zgodę tę może wycofać logując się do indywidualnego profilu Obserwatora OKW. Podstawa prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit a RODO). Partia przechowuje dane obserwatorów OKW przez okres niezbędny do realizacji obserwacji. Po dokonaniu rezygnacji dane są niezwłocznie usuwane. Rezygnacji można dokonać poprzez indywidulny profil Obserwatora OKW lub wysyłając żądanie usunięcia danych na adres okw@nowoczesna.org. Po upływnie 5 lat od ostatniego uczestnictwa w obserwacji wyborów dane są usuwane.

[DANE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WYDARZEŃ]

Partia przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez partię (uczestnicy wykładów, spotkań, warsztatów, spotkań prasowych).

Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje o reprezentowanej organizacji przekazywane przez te osoby, są przetwarzane do chwili wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes partii jako administratora danych polegający na możliwości utrzymania kontaktu i informowania o działaniach partii oraz organizowanych wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

[DANE OSÓB KOMUNIKUJĄCYCH SIĘ PRZEZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE]

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów w ramach profilu partii lub kontaktujących się z partią za pośrednictwem tych serwisów jest prawnie uzasadniony interes partii jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na utrzymaniu relacji, odpowiedzi na pytania i komentarze, jak również badanie zainteresowania i ruchu na profilu partii