Zarząd Nowoczesnej tworzą obecnie:

 1. Ryszard Petru – Przewodniczący
 2. Katarzyna Lubnauer – Wiceprzewodnicząca
 3. Jerzy Meysztowicz – Wiceprzewodniczący
 4. Joanna Schmidt – Wiceprzewodnicząca
 5. Adam Szłapka – Sekretarz Generalny
 6. Mirosław Pampuch - Członek Zarządu, Skarbnik
 7. Michał Pihowicz – Członek Zarządu
 8. Joanna Scheuring-Wielgus – Członek Zarządu
 9. Paweł Rabiej – Członek Zarządu
 10. Wadim Tyszkiewicz – Członek Zarządu

 

Art. 13 Statutu partii

 1. Do kompetencji Zarządu Nowoczesnej należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na rzecz innych organów, w szczególności:
  a. określanie zasad i trybu działania władz Nowoczesnej;
  b. zgłaszanie Konwencji kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego;
  c. zatwierdzanie na podstawie projektu przedstawionego przez Przewodniczącego Nowoczesnej list kandydatów Nowoczesnej w wyborach do organów władzy publicznej na szczeblu centralnym i list do Parlamentu Europejskiego oraz zatwierdzanie list kandydatów w wyborach samorządowych przedstawionych przez władze terytorialne Nowoczesnej;
  d. wskazywanie pełnomocników wyborczych i pełnomocników komitetów wyborczych tworzonych przez Nowoczesnej w związku z wyborami do organów władzy publicznej;
  e. tworzenie i likwidacja organów opiniodawczych, eksperckich i doradczych.
 2. Zarząd Nowoczesnej składa się z od 3 do 11 członków, w tym Przewodniczącego Nowoczesnej. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Nowoczesnej. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uzupełnienia składu dokonuje Rada Krajowa.
 3. Spośród członków Zarządu Nowoczesnej, Przewodniczący Nowoczesnej powołuje od 1 do 4 Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika.
 4. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy:
  a. współdziałanie z Przewodniczącym Nowoczesnej w zakresie reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
  b. zapewnienie techniczno-organizacyjnych warunków działania Nowoczesnej;
  c. bezpośredni nadzór nad działalnością struktur terenowych Nowoczesnej;
  d. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd lub Przewodniczącego;
  e. zatwierdzanie składu zarządów regionalnych Nowoczesnej;
  f. powoływanie i odwoływanie zastępców Sekretarza Generalnego.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. wtorek, 16, maj 2017 15:22 Jakub Leszczyński