Aktualny statut partii został przyjęty na II konwencji w dniu 10 listopada 2015 roku.

 

STATUT NOWOCZESNEJ RYSZARDA PETRU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Nazwa partii

1. Nowoczesna Ryszarda Petru, zwana dalej Nowoczesną, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924), innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

2. Nowoczesna Ryszarda Petru posługuje się skrótem „Nowoczesna”.

Art. 2. Siedziba partii

1. Nowoczesna działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nowoczesna może tworzyć przedstawicielstwa za granicą i być członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne, na zasadach określonych przez Zarząd Nowoczesnej.

3. Siedzibą Nowoczesnej jest m.st. Warszawa.

Art. 3. Cele partii

1. Celem Nowoczesnej jest:

a. wpływanie na kierunki polityki państwa za pośrednictwem demokratycznych instrumentów aktywności politycznej;

b. promowanie zasad demokratycznego państwa prawa, transparentności w życiu

publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami publicznymi oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;

c. ochrona wolności i praw człowieka i obywatela;

d. wzrost zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju kulturalnego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej;

e. rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, dialogu społecznego, działania na rzecz wolności obywatelskich.

2. Swoje cele Nowoczesna realizuje w szczególności poprzez:

a. udział w życiu publicznym i politycznym;

b. wysuwanie kandydatów do organów władzy publicznej;

c. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych;

d. współdziałanie z instytucjami i organizacjami realizującymi wartości zbieżne z celami Nowoczesnej.

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOWIE NOWOCZESNEJ

Art. 4. Sposób nabywania członkostwa

1. Członkiem Nowoczesnej może zostać osoba, która:

a. posiada obywatelstwo polskie;

b. ukończyła 18 lat;

c. korzysta z pełni praw publicznych;

d. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e. złoży deklarację członkowską wraz z deklaracją poparcia celów Nowoczesnej określonych w niniejszym Statucie;

f. nie jest członkiem innej partii politycznej.

Art. 5. Nabycie członkostwa

1. Członkostwo nabywa się na własny wniosek. Wniosek musi zawierać pisemną (lub wyrażoną w wersji elektronicznej) rekomendację trzech członków Nowoczesnej.

2. O przyjęciu w poczet członków Nowoczesnej decyduje uchwałą Zarząd Regionu na wniosek zarządu koła zwykłą większością głosów, w ciągu 90 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w punkcie 1.

3. Zarząd Nowoczesnej opracowuje wzory deklaracji członkowskich.

4. Poza przypadkami określonymi w art. 4, zarząd regionu może odmówić przyjęcia, a zarządy kół mogą odmówić rekomendacji do przyjęcia w poczet członków Nowoczesnej osoby, która:

a. w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych z celami Nowoczesnej;

b. ze względu na aktywność publiczną, polityczną, gospodarczą czy społeczną może narażać na uszczerbek dobre imię Nowoczesnej.

5. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Nowoczesnej zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie.

6. Zarząd prowadzi rejestr członków. Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru członków określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

Art. 6. Sposób utraty członkostwa

1. Ustanie członkostwa w Nowoczesnej następuje wskutek:

a. złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Nowoczesnej;

b. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Nowoczesnej;

c. śmierci;

d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

e. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

f. stwierdzenia uchwałą zarządu koła faktu nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy;

g. prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego, za które wymierzono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

f. wystąpienia posłów i senatorów z klubu parlamentarnego Nowoczesnej.

2. Osoba wykluczona z Nowoczesnej orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego może zostać ponownie przyjęta do Nowoczesnej nie wcześniej niż po upływie trzech lat od wydania orzeczenia o wykluczeniu.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 7. Prawa członków

Każdy członek Nowoczesnej ma prawo:

a. wyboru organów Nowoczesnej (czynne prawo wyborcze) i bycia wybieranym do organów

Nowoczesnej (bierne prawo wyborcze);

b. członkostwa w organach Nowoczesnej;

c. udziału w działaniach prowadzonych przez Nowoczesną;

d. udziału w tworzeniu programu Nowoczesnej;

e. zgłaszania organom Nowoczesnej projektów i pomysłów działań służących realizacji celów Nowoczesnej.

Art. 8. Obowiązki członków

Każdy członek Nowoczesnej zobowiązany jest do:

a. przestrzegania niniejszego Statutu oraz decyzji organów Nowoczesnej;

b. ochrony dobrego imienia Nowoczesnej;

c. aktywnego udziału w pracy organów Nowoczesnej;

d. współdziałania z innymi członkami Nowoczesnej w ramach realizacji celów Nowoczesnej;

e. uiszczania składek członkowskich.

Art. 9. Sprawy dyscyplinarne

1. Członkowie Nowoczesnej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za działania stanowiące naruszenie niniejszego Statutu, decyzji organów Nowoczesnej i innych dokumentów partyjnych, a także za działania sprzeczne z celami Nowoczesnej lub godzące w jej dobre imię.

2. Karami dyscyplinarnymi są:

a. upomnienie;

b. nagana;

c. zakaz pełnienia funkcji w organach Nowoczesnej przez okres od 3 miesięcy do 3 lat;

d. zawieszenie członkostwa w Nowoczesnej przez okres od 3 miesięcy do roku;

e. wykluczenie z Nowoczesnej.

3. Przewodniczący może udzielić upomnienia członkowi Nowoczesnej. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.

4. Na okres postępowania dyscyplinarnego Przewodniczący może zawiesić członka w jego prawach ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku rażącego naruszenia Statutu, wystąpienia przeciwko programowi lub działania na szkodę Nowoczesnej Przewodniczący na wniosek Sekretarza Generalnego może wykluczyć członka Nowoczesnej ze skutkiem natychmiastowym na okres postępowania dyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KRAJOWE NOWOCZESNEJ

Art. 10. Postanowienia ogólne

1. Organami Nowoczesnej są:

a. Konwencja;

b. Rada Krajowa;

c. Zarząd Nowoczesnej;

d. Przewodniczący Nowoczesnej;

e. Komisja Rewizyjna;

f. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja organów Nowoczesnej trwa dwa lata. Kadencja kończy się nie wcześniej niż 30 dni przed upływem dwóch lat od wyboru i nie dłużej niż 90 dni po upływie dwóch lat od wyboru.

3. Dotychczasowe organy i ich członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu powołania nowych organów.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów krajowych Nowoczesnej poza Konwencją.

5. Mandat członków organów Nowoczesnej wygasa z chwilą:

a. rezygnacji;

b. wykluczenia z Nowoczesnej orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

c. nałożenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego kary dyscyplinarnej zakazu pełnienia funkcji w organach Nowoczesnej;

d. wykluczenia członka przez Przewodniczącego na podstawie art. 9 ust. 5;

e. wystąpienia posłów i senatorów z klubu parlamentarnego Nowoczesnej;

f. śmierci.

6. W przypadku określonym w art. 10 ust. 5d, mandat zostaje przywrócony, jeśli Sąd Koleżeński zdecyduje o przywrócenia członka do Nowoczesnej.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego z przyczyn określonych w ust. 5, organ ten dokonuje uzupełnienia składu.

8. Członkowie organów kolegialnych powołani w trybie ust. 7 działają do czasu zakończenia kadencji, w trakcie której zostali wybrani.

9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Nowoczesnej z przyczyn określonych w ust. 5, Zarząd Nowoczesnej wyłania ze swojego składu osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego oraz podejmuje uchwałę w sprawie zwołania Konwencji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego.

10. Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków organu w obecności co najmniej połowy członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Art. 11. Konwencja

1. Konwencja jest zgromadzeniem demokratycznie wybranych przedstawicieli członków Nowoczesnej i najwyższym organem Nowoczesnej.

2. Do kompetencji Konwencji należy:

a. określanie programu i strategicznych kierunków działania Nowoczesnej;

b. wybór członków Rady Krajowej, Zarządu Nowoczesnej, Przewodniczącego Nowoczesnej oraz Komisji Rewizyjnej;

c. wybór – na wniosek Zarządu Nowoczesnej – członków Sądu Koleżeńskiego;

d. uchwalanie zasad i trybu pracy Sądu Koleżeńskiego, a także prowadzenia postępowania dyscyplinarnego;

e. udzielanie absolutorium Zarządowi Nowoczesnej z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej;

f. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich gromadzenia;

g. uchwalanie zmian w Statucie Nowoczesnej;

h. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Nowoczesnej oraz połączenia z inną partią lub innymi partiami.

3. W skład Konwencji wchodzą:

a. delegaci wyłonieni na konwencjach regionalnych w proporcji 1 delegat na każdych rozpoczętych 20 członków Nowoczesnej w regionie;

b. Przewodniczący Nowoczesnej;

c. pozostali członkowie Zarządu Nowoczesnej;

d. przewodniczący regionów Nowoczesnej;

e. posłowie i senatorowie należący do Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej;

f. posłowie do Parlamentu Europejskiego należący do Nowoczesnej.

4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów na Konwencję określi Zarząd.

5. Konwencję zwołuje i prowadzi Przewodniczący Nowoczesnej lub upoważniony przez niego członek Zarządu Nowoczesnej. Konwencję zwołuje się co najmniej raz do roku.

6. Przewodniczący zwołuje również Konwencję na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Nowoczesnej.

7. Zwołując Konwencję, Przewodniczący Nowoczesnej przedstawia proponowany porządek obrad i przekazuje go przewodniczącym regionów w celu rozpowszechnienia wśród delegatów. Zwołanie Konwencji powinno nastąpić co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

8. Zmiana przedstawionego przez Przewodniczącego Nowoczesnego porządku obrad Konwencji może nastąpić uchwałą Konwencji przyjętą większością 2/3 członków Konwencji.

9. Delegaci mogą brać udział w Konwencji i wykonywać prawo głosu wyłącznie osobiście.

10. W Konwencji mogą brać udział i zabierać głos osoby zaproszone przez Zarząd.

Art. 12. Rada Krajowa

1. Rada Krajowa jest najwyższym organem uchwałodawczym między Konwencjami.

2. W skład Rady Krajowej wchodzą:

a. Członkowie Zarządu Nowoczesnej;

b. Posłowie i senatorowie należący do Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej;

c. Posłowie do Parlamentu Europejskiego należący do Nowoczesnej;

d. Przewodniczący regionów;

e. Członkowie Rady wybrani przez Konwencję w liczbie 16.

3. Do kompetencji Rady Krajowej należą:

a. Decydowanie o kierunkach programowych Nowoczesnej;

b. Udział w koalicjach programowych, wyborczych i parlamentarnych;

c. Kooptacja do dwóch członków Zarządu w czasie kadencji na wniosek Przewodniczącego;

d. Tworzenie i obsadzanie dodatkowych zespołów w Nowoczesnej o charakterze pomocniczym i celowym, potrzebnych do realizacji konkretnych założeń programu, na wniosek Przewodniczącego;

e. Zatwierdzanie informacji o działalności finansowej Nowoczesnej.

4. Pracami Rady Krajowej kieruje Przewodniczący Nowoczesnej.

5. Przewodniczący zwołuje Radę Krajową na własny wniosek lub w ciągu 7 dni na wniosek Zarządu Nowoczesnej, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Rady.

6. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady w czasie kadencji Rada pracuje w pomniejszonym składzie, nie zarządza się kooptacji.

Art. 13. Zarząd Nowoczesnej

1. Do kompetencji Zarządu Nowoczesnej należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na rzecz innych organów, w szczególności:

a. określanie zasad i trybu działania władz Nowoczesnej;

b. zgłaszanie Konwencji kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego;

c. zatwierdzanie na podstawie projektu przedstawionego przez Przewodniczącego

Nowoczesnej list kandydatów Nowoczesnej w wyborach do organów władzy publicznej na szczeblu centralnym i list do Parlamentu Europejskiego oraz zatwierdzanie list kandydatów w wyborach samorządowych przedstawionych przez władze terytorialne Nowoczesnej;

d. wskazywanie pełnomocników wyborczych i pełnomocników komitetów wyborczych tworzonych przez Nowoczesnej w związku z wyborami do organów władzy publicznej;

e. tworzenie i likwidacja organów opiniodawczych, eksperckich i doradczych.

2. Zarząd Nowoczesnej składa się z od 4 do 11 członków, w tym Przewodniczącego Nowoczesnej. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Nowoczesnej. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uzupełnienia składu dokonuje Rada Krajowa.

3. Spośród członków Zarządu Nowoczesnej, Przewodniczący Nowoczesnej powołuje od 1 do

4 Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika.

4. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy:

a. współdziałanie z Przewodniczącym Nowoczesnej w zakresie reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;

b. zapewnienie techniczno-organizacyjnych warunków działania Nowoczesnej;

c. bezpośredni nadzór nad działalnością struktur terenowych Nowoczesnej;

d. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd lub Przewodniczącego;

e. zatwierdzanie składu zarządów regionalnych Nowoczesnej;

f. powoływanie i odwoływanie zastępców Sekretarza Generalnego.

Art. 14. Przewodniczący Nowoczesnej

1. Do kompetencji Przewodniczącego Nowoczesnej należy:

a. kierowanie Nowoczesną i reprezentowanie jej w działalności politycznej;

b. zwoływanie Konwencji i prowadzenie jej obrad;

c. zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej i Zarządu Nowoczesnej i prowadzenie ich obrad;

d. powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Nowoczesnej, Skarbnika oraz Wiceprzewodniczących Nowoczesnej;

e. przedstawianie list kandydatów Nowoczesnej w wyborach na szczeblu centralnym i do Parlamentu Europejskiego;

f. bezpośredni nadzór nad działaniem biura Nowoczesnej.

2. Przewodniczący we wszelkich sprawach odpowiada jedynie przed Konwencją.

Art. 15. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Nowoczesnej.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzanie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów kontroli finansowej Nowoczesnej;

b. występowanie z wnioskami pokontrolnymi;

c. sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Nowoczesnej rocznej informacji finansowej;

d. występowanie do Konwencji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Nowoczesnej absolutorium z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej.

3. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ustala porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.

5. Komisja może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej imieniu określonych czynności kontrolnych.

6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Nowoczesnej, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu Nowoczesnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.

7. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, którego projekt uchwala Komisja Rewizyjna, a zatwierdza Rada Krajowa.

Art. 16. Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński jest organem właściwym do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków Nowoczesnej.

2. Kary dyscyplinarne nakłada Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu Nowoczesnej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Sąd Koleżeński może na wniosek Przewodniczącego Nowoczesnej orzec o wykluczeniu z Nowoczesnej osoby, która:

a. została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

b. dopuściła się innego rażącego naruszenia prawa lub czynu o charakterze hańbiącym;

c. w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych z celami Nowoczesnej;

d. ze względu na rodzaj lub charakter swojej aktywności publicznej, politycznej, społecznej, gospodarczej, a w rażących przypadkach także innej aktywności prywatnej, może narażać na uszczerbek dobre imię Nowoczesnej;

e. uzyskała członkostwo w innej partii politycznej;

f. podjęła działalność polityczną konkurencyjną wobec Nowoczesnej, w szczególności została kandydatem w wyborach do organów władzy publicznej z listy komitetu wyborczego innego niż tworzony lub popierany przez Nowoczesną;

g. podała nieprawdziwe dane w deklaracji członkowskiej, o której mowa w art. 4 Statutu.

4. Sąd Koleżeński orzeka po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, w którym zapewnia się osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie.

5. Sąd Koleżeński powinien wydać orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o nałożenie kary dyscyplinarnej.

6. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Przewodniczący Nowoczesnej może zawiesić w prawach członka Nowoczesnej osobę, której wniosek dotyczy. Zawieszenie obowiązuje do czasu wydania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

7. Sąd Koleżeński liczy od 3 do 5 członków.

8. Sąd Koleżeński jest niezależny od Zarządu Nowoczesnej, a jego członkowie nie mogą być członkami Zarządu Nowoczesnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.

9. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Sądu Koleżeńskiego, ustala porządek posiedzeń i przewodniczy posiedzeniom, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.

10. Zasady i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego, a także prowadzenia postępowania dyscyplinarnego określa regulamin postępowania dyscyplinarnego uchwalony przez

Konwencję.

11. Sąd Koleżeński jest właściwy do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Nowoczesnej oraz dokonywania wykładni Statutu w kwestiach budzących

wątpliwość.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE TERENOWE NOWOCZESNEJ

Art. 17. Postanowienia ogólne

1. Nowoczesna tworzy struktury terenowe na poziomie gmin, powiatów, okręgów wyborczych do Sejmu RP, województw.

2. Na terenie m.st. Warszawy tworzy się struktury na poziomie dzielnic.

Art. 18. Koła Nowoczesnej

1. Podstawową jednostką organizacyjną Nowoczesnej są koła.

2. Każdy członek Nowoczesnej należy do jednego koła.

3. Z inicjatywą powołania koła może wystąpić co najmniej 5 członków Nowoczesnej. Koło jest powoływane przez zarząd właściwego terytorialnie regionu Nowoczesnej. Jeżeli liczba członków koła spadnie poniżej 5, zarząd może je rozwiązać po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia składu.

4. Na terenie jednej gminy, a na terenie m.st. Warszawy- jednej dzielnicy, tworzy się jedno koło. Koło może powstać na terenie kilku ościennych gmin. W miastach zamieszkałych przez co najmniej 100.000 osób Zarząd Nowoczesnej na wniosek zarządu regionu może tworzyć koła dzielnicowe.

5. Koło Nowoczesnej prowadzi działania Nowoczesnej we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania Nowoczesnej na danym terenie.

Art. 19. Władze koła

1. Władzami koła są:

a. zebranie walne członków koła;

b. zarząd koła;

c. przewodniczący koła.

2. Do kompetencji zebrania walnego członków koła należą:

a. wybór przewodniczącego koła bezwzględną większością głosów;

b. określenie liczby członków zarządu koła;

c. wybór zarządu koła;

d. zatwierdzanie programu działalności koła;

e. dokonywanie oceny działalności koła;

f. wybór delegatów na konwencję regionalną.

3. W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, od jednego do trzech wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik i do pięciu członków zarządu. Sekretarza i skarbnika wybiera zarząd spośród członków zarządu koła.

4. Zarząd kieruje bieżącym funkcjonowaniem koła i opracowuje program działań koła.

5. Zarząd koła przygotowuje listy kandydatów do rady gminy w wyborach samorządowych i przedstawia kandydata na wójta i burmistrza.

6. Przewodniczący kieruje pracami zarządu i reprezentuje koło na zewnątrz. Do kompetencji przewodniczącego należy:

a. zwoływanie z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków koła najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia tego żądania zebrania walnego członków koła, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami;

b. zwoływanie, w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc, posiedzeń zarządu koła, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami.

7. Zarząd i przewodniczący są zatwierdzani przez przewodniczącego regionu. Na decyzję przewodniczącego regionu odmawiającą zatwierdzenia służy odwołanie do Sekretarza Generalnego.

8. Sekretarz Generalny może na wniosek zarządu regionu odwołać przewodniczącego i rozwiązać zarząd koła, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, podejmują decyzje wyraźnie sprzeczne z programem Nowoczesnej. Sekretarz Generalny zwołuje wówczas walne zebranie członków koła celem wybrania nowego przewodniczącego i zarządu koła. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego i zarządu ich funkcje pełni zarząd komisaryczny wyznaczony przez Sekretarza Generalnego.

Art. 20. Władze powiatowe

1. Przewodniczący kół z terenu jednego powiatu tworzą radę powiatu, która koordynuje działania kół na terenie powiatu. Członkowie rady powiatu wybierają koordynatora powiatu.

2. Rada powiatu przygotowuje listy kandydatów do rady powiatu w wyborach samorządowych.

Art. 21. Władze okręgowe

1. Koordynatorzy powiatowi tworzą radę okręgu. Rada okręgu wybiera koordynatora. Koordynator wymaga zatwierdzenia przez zarząd regionu.

2. Koordynator zajmuje się koordynacją działania struktur w ramach okręgu wyborczego.

Art. 22. Władze regionalne

1. Region obejmuje swym zasięgiem jedno województwo.

2. M.st. Warszawa stanowi osobny region. Zarząd Nowoczesnej może poszerzyć region warszawski o okoliczne powiaty.

3. Władzami regionu są:

a. konwencja regionalna;

b. rada regionu;

c. zarząd regionu;

d. przewodniczący regionu;

e. komisja rewizyjna regionu.

3. W skład konwencji regionalnej wchodzą:

a. delegaci wyłonieni w kołach w proporcji 1 delegat na każde rozpoczęte 5 osób tworzących koło;

b. przewodniczący kół Nowoczesnej;

c. członkowie rady regionu.

4. Do kompetencji konwencji regionalnej należy:

a. uchwalanie programu Nowoczesnej w regionie;

b. wybór przewodniczącego regionu;

c. wybór członków rady regionu, zarządu regionu, komisji rewizyjnej regionu oraz delegatów na Konwencję Nowoczesnej;

d. rozpatrywanie kadencyjnego sprawozdania rady regionu, zarządu regionu oraz komisji rewizyjnej regionu oraz udzielanie zarządowi regionu absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej regionu;

e. ustalenie liczby członków zarządu regionu i liczby wiceprzewodniczących zarządu regionu.

5. W skład rady regionu wchodzą:

a. członkowie zarządu regionu;

b. posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani z terenu regionu;

c. radni sejmiku województwa, członkowie zarządu województwa, starostowie, prezydenci miast i burmistrzowie z ramienia Nowoczesnej, koordynatorzy powiatów;

d. członkowie rady w liczbie nie większej niż liczba powiatów w regionie wybrani przez konwencję regionalną.

6. Do kompetencji rady regionu należą:

a. uchwalanie programu wyborczego dla regionu;

b. przygotowanie list kandydatów do sejmiku województwa i na prezydentów miast,

c. podejmowanie decyzji odnośnie do koalicji i porozumień wyborczych na poziomie województwa;

d. kooptacja do dwóch członków zarządu regionu w czasie kadencji na wniosek przewodniczącego regionu;

e. rozpatrywanie spraw przedstawionych radzie przez jej członków w regionie;

f. kooptacja bezwzględną większością głosów członków rady regionu.

7. Przewodniczący regionu kieruje pracami Nowoczesnej w regionie i reprezentuje ją na zewnątrz.

8. Do kompetencji przewodniczącego regionu należy:

a. zwoływanie rady regionu z własnej inicjatywy co najmniej raz na pół roku lub na pisemne żądanie minimum 1/3 członków rady regionu najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia tego żądania, proponowanie porządku obrad i kierowanie jej pracami;

b. zwoływanie zarządu regionu: z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w miesiącu, lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zarządu regionu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia tego żądania;

c. proponowanie porządku obrad zarządu regionu i kierowanie jego pracami.

9. Przewodniczący wybierany jest przez konwencję regionalną bezwzględną liczbą głosów.

10. W skład zarządu regionu wchodzą:

a. przewodniczący regionu;

b. 1-3 wiceprzewodniczących;

c. sekretarz i skarbnik powoływani na wniosek przewodniczącego spośród członków zarządu regionu;

d. pozostali członkowie w liczbie 3-5.

11. Do kompetencji zarządu należą:

a. koordynowanie działań Nowoczesnej w regionie, w szczególności w okresie wyborczym;

b. zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Nowoczesnej w regionie;

c. tworzenie, łączenie i likwidacja kół;

d. zwoływanie konwencji regionalnej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 koordynatorów powiatowych najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku;

e. rozpatrywanie odwołań od decyzji i stwierdzanie nieważności decyzji władz kół i powiatów na terenie regionów.

12. Przepisy dotyczące komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio do regionalnej komisji rewizyjnej.

Art. 23. Kadencja

1. Kadencje organów regionalnych trwają 2 lata.

2. Z zebrań struktur terenowych Nowoczesnej sporządza się protokół, który podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca.

3. Uchwały wszystkich struktur terenowych Nowoczesnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy Statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.

4. Uchwały podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej.

5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał dokonujących wyboru i odwołania członka danej struktury terenowej, a także przyjęcia i wykreślenia członka partii.

6. Zawiadomienie o terminie i miejscu zebrania, a także porządek obrad, podaje się do wiadomości członków danej struktury terenowej pisemnie lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. SMS, e-mail) na co najmniej 7 dni naprzód, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej. Zarząd może określić szczegółowy tryb i formę dokonywania zawiadomień.

ROZDZIAŁ VI

SPRAWY MAJĄTKOWE

Art. 24. Majątek

Majątek Nowoczesnej powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł finansowania przewidzianych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.

Art. 25. Gospodarka finansowa

1. Do reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są działający wspólnie Przewodniczący Nowoczesnej i Sekretarz Generalny Nowoczesnej lub Przewodniczący i Skarbnik Nowoczesnej lub Sekretarz Generalny i Skarbnik Nowoczesnej. Skarbnik może samodzielnie składać oświadczenia woli i zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości 5.000 zł.

2. Przewodniczący Nowoczesnej działając wspólnie z Sekretarzem Generalnym lub Przewodniczący działający wspólnie ze Skarbnikiem lub Sekretarz Generalny działający wspólnie ze Skarbnikiem może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

3. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Nowoczesnej określa kodeks finansowy przyjęty przez Zarząd Nowoczesnej.

4. Dla sfinansowania udziału Nowoczesnej w wyborach do parlamentu krajowego i europejskiego, w wyborach na urząd Prezydenta RP, w wyborach do samorządu terytorialnego, a także udziału w kampaniach referendalnych - tworzy się fundusz wyborczy, którego nazwa brzmi: "Fundusz Wyborczy Nowoczesnej Ryszarda Petru".

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU

Art. 26.

1. Projekt zmiany Statutu może zostać zgłoszony przez:

a. Zarząd Nowoczesnej; lub

b. grupę członków Konwencji stanowiącą co najmniej 30 procent pełnego składu Konwencji.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Przewodniczącego Nowoczesnej.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż trzy miesiące od dnia doręczenia Przewodniczącemu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Konwencja podejmuje większością 2/3 głosów obecnych członków w obecności co najmniej połowy członków.

ROZDZIAŁ VIII

ROZWIĄZANIE PARTII, POŁĄCZENIE Z INNĄ PARTIA LUB INNYMI PARTIAMI

Art. 27.

1. Wniosek w sprawie rozwiązania Nowoczesnej, połączenia z inną partią lub partiami może zostać złożony przez:

a. Zarząd Nowoczesnej; lub

b. grupę członków Konwencji stanowiącą co najmniej 30 procent pełnego składu Konwencji.

2. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania partii, połączenia z inną partią lub partiami wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Przewodniczącego Nowoczesnej.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania partii, połączenia z inną partią lub partiami może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż trzy miesiące od dnia doręczenia Przewodniczącemu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Nowoczesnej, połączenia z inną partią.

4. Uchwałę w sprawie rozwiązania Nowoczesnej, połączenia z inną partią lub partiami Konwencja podejmuje większością 2/3 głosów obecnych członków w obecności co najmniej połowy członków.

ROZDZIAŁ IX

FORUM MŁODYCH

Art. 28. Forum Młodych

1. Forum Młodych zrzesza osoby należące do sympatyków Nowoczesnej wśród młodzieży.

2. Do Forum Młodych mogą należeć osoby, które ukończyły 16 lat oraz nie ukończyły 30 lat. Zasady uczestnictwa członków niepełnoletnich określi Zarząd Nowoczesnej.

3. Szczegóły działania Forum Młodych określi regulamin przyjęty przez Zarząd Nowoczesnej.

ROZWIĄZANIA PRZEJŚCIOWE

1. Funkcjonowanie Nowoczesnej do 31 marca 2016 r. uregulowane będzie poniższymi przepisami przejściowymi.

2. W tym okresie członków Nowoczesnej będzie przyjmował wyłącznie Zarząd Nowoczesnej. Zgłoszenia członkowskie będą przesyłane wraz z życiorysem do Zarządu Nowoczesnej. Każde zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej dwóch członków Nowoczesnej. Zarząd Nowoczesnej w ciągu 14 dni podejmie decyzję o przyjęciu w poczet członków.

3. Do dnia 31 marca 2016 r. zostaną przeprowadzone konwencje regionalne, które będą miały formułę zebrań walnych członków z danego regionu. Konwencje regionalne wybiorą władze regionalne.

4. Po konwencjach regionalnych będą utworzone koła Nowoczesnej, zgodnie ze statutem.

5. Rada Krajowa zostanie wybrana po wyborze władz wszystkich regionów. Do czasu powołania Rady Krajowej jej zadania może sprawować Zarząd.

 

 

Statut partii Nowoczesna Ryszarda Petru (.pdf)

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 20:55 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, styczeń 2016 20:56 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11, styczeń 2016 01:05 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 12:17 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 12:18 Jakub Leszczyński