WERSJA PRZYJĘTA PRZEZ KONWENCJĘ NOWOCZESNEJ 25 LISTOPADA 2017 R.

 

STATUT NOWOCZESNEJ

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Nazwa partii

Nowoczesna jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924), innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

Art. 2. Siedziba partii

1. Nowoczesna działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nowoczesna może tworzyć przedstawicielstwa za granicą i być członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne, na zasadach określonych przez Zarząd Nowoczesnej.

3. Siedzibą Nowoczesnej jest m.st. Warszawa.

Art. 3. Cele partii

1. Celem Nowoczesnej jest:

a. wpływanie na kierunki polityki Państwa za pośrednictwem demokratycznych instrumentów aktywności politycznej;

b. promowanie zasad demokratycznego państwa prawa, transparentności w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami publicznymi oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;

c. ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela;

d. wzrost zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju kulturalnego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej; e. rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, dialogu społecznego, działania na rzecz wolności obywatelskich.

2. Swoje cele Nowoczesna realizuje w szczególności poprzez:

a. udział w życiu publicznym i politycznym;

b. wysuwanie kandydatów do organów władzy publicznej;

c. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych;

d. współdziałanie z instytucjami i organizacjami realizującymi wartości zbieżne z celami Nowoczesnej.

Art. 4. Formy podejmowania decyzji

1. Kolegialne władze Nowoczesnej wyrażają swoją wolę w formie uchwał. Jednoosobowe organy Nowoczesnej wyrażają swoją wolę w formie zarządzeń, chyba że statut stanowi inaczej.

2. Uchwały władz są wiążące dla władz niższego stopnia oraz członków Nowoczesnej, których dotyczą.

3. Uchwały lub zarządzenia władz niższego stopnia mogą być uchylone, jeżeli naruszają Statut, regulaminy, program, uchwały i zarządzenia władz wyższego stopnia. Uchwały i zarządzenia władz na poziomie koła i powiatu uchyla zarząd regionu. Uchwały i zarządzenia władz regionu uchyla Zarząd Nowoczesnej.

4. Uchwały władz kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków organu w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

5. W przypadku gdy uchwała nie może być podjęta z powodu braku kworum, następne prawidłowo zwołane posiedzenie władz może podjąć uchwałę przez osoby obecne, jeżeli odbywa się po upływie co najmniej dwóch tygodni od zwołania obrad w pierwszym terminie.

6. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.

7. Głosowania w sprawach wyboru władz są tajne i nie mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

8. Uchwały władz, z wyłączeniem Konwencji, konwencji regionalnych i walnych zebrań członków koła, mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Zasady trybu obiegowego określi Sekretarz Generalny Nowoczesnej.

9. Zebrania Zarządu Nowoczesnej, zarządów regionów, zarządów kół, Krajowej Komisji Rewizyjnej, regionalnych komisji rewizyjnych, Krajowego Sądu Koleżeńskiego i regionalnych sądów koleżeńskich mogą się odbywać za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Zasady takich zebrań określi Sekretarz Generalny Nowoczesnej.

10. Tryb odwołania władz jest taki sam, jak tryb ich powołania, chyba że przepisy Statutu oraz regulaminów stanowią inaczej.

11. Odwołanie Przewodniczącego Nowoczesnej, przewodniczącego regionu i przewodniczącego koła następuje w drodze uchwały odpowiednio Konwencji, konwencji regionalnej lub walnego zebrania członków koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

12. W przypadku gdy więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę głosów konieczną do wyboru do organu kolegialnego lub na delegata, o obsadzeniu mandatu decyduje dodatkowe głosowanie, w którym dokonuje się wyboru jedynie spośród tych kandydatów.

13. Z zebrań władz Nowoczesnej sporządza się protokół, który podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca.

14. Uchwały podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej.

15. Członkowie władz Nowoczesnej i władz terenowych mogą brać udział w głosowaniach tylko osobiście. Nie dopuszcza się głosowania przez pełnomocnika.

ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE NOWOCZESNEJ

Art. 5. Sposób nabywania członkostwa

Członkiem Nowoczesnej może zostać osoba, która:

a. posiada obywatelstwo polskie;

b. ukończyła 18 lat;

c. korzysta z pełni praw publicznych;

d. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e. nie jest członkiem innej partii politycznej;

f. ma nieposzlakowaną opinię;

g. złoży deklarację członkowską.

Art. 6. Nabycie członkostwa

1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu regionu, po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej zarządowi koła, do którego chce należeć i po udzieleniu opinii przez ten zarząd koła.

2. Deklaracja członkowska musi zawierać pisemną (lub wyrażoną w formie elektronicznej) rekomendację trzech członków Nowoczesnej.

3. Zarząd koła w ciągu 30 dni od wpływu deklaracji członkowskiej przekazuje ją zarządowi regionu wraz z opinią, o której mowa w ust. 1. W przypadku, gdy deklaracja członkowska obarczona jest brakami formalnymi, termin, o którym mowa powyżej, liczy się od dnia uzupełnienia przez kandydata braków formalnych wskazanych mu przez zarząd koła Zarząd regionu bezzwłocznie informuje biuro krajowe o wpłynięciu deklaracji członkowskiej.

4. Zarząd regionu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków w terminie 60 dni od dnia przekazania mu deklaracji członkowskiej przez zarząd koła.

5. Zarząd regionu w ciągu 14 dni przesyła uchwałę, o której mowa w ust. 4, Zarządowi Nowoczesnej (wraz z deklaracją) oraz zarządowi odpowiedniego koła.

6. Zarządowi Nowoczesnej przysługuje prawo uchylenia uchwały, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od jej wpłynięcia do Zarządu Nowoczesnej.

7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Nowoczesnej podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Nowoczesnej, w szczególności w odniesieniu do posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego i innych osób, które pełnią funkcje publiczne, z pominięciem procedury, o której mowa w ustępach poprzedzających.

8. Zarząd Nowoczesnej opracowuje wzory deklaracji członkowskich.

9. Poza brakiem wystąpienia wymagań określonych w art. 5, zarząd regionu może odmówić przyjęcia w poczet członków Nowoczesnej osoby, która:

a. w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych z celami Nowoczesnej;

b. ze względu na aktywność publiczną, polityczną, gospodarczą czy społeczną, która może narażać na uszczerbek dobre imię Nowoczesnej.

10. O przyjęciu albo odmowie przyjęcia w poczet członków Nowoczesnej zarząd koła zawiadamia pisemnie w terminie 14 dni od uzyskania uchwały (dopuszczalna jest forma elektroniczna).

11. Zarząd Nowoczesnej prowadzi rejestr członków. Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru członków określa regulamin przyjęty przez Sekretarza Generalnego Nowoczesnej.

12. Od uchwały, o której mowa w ust. 4, kandydatowi przysługuje odwołanie do Sekretarza Generalnego Nowoczesnej w terminie 14 dni od zawiadomienia go o przyjęciu albo odmowie przyjęcia w poczet członków Nowoczesnej. W przypadku braku tej uchwały, termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym zarządowi regionu upłynął termin na wydanie przedmiotowej uchwały.

Art. 7. Sposób utraty członkostwa

1. Ustanie członkostwa w Nowoczesnej następuje wskutek:

a. złożenia oświadczenia do zarządu koła o wystąpieniu z Nowoczesnej;

b. orzeczenia sądu koleżeńskiego lub decyzji Zarządu Nowoczesnej o wykluczeniu z Nowoczesnej;

c. śmierci;

d. pozbawienie pełni praw publicznych;

e. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

f. stwierdzenia uchwałą zarządu koła faktu nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy;

g. prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwo skarbowego;

h. wystąpienia posła, senatora bądź posła do Parlamentu Europejskiego z klubu parlamentarnego Nowoczesnej; i. nabycia członkostwa w innej partii politycznej.

2. O uchwale, o której mowa w ust. 1 lit. f zarząd koła bezzwłocznie informuje członka, którego uchwała dotyczy. Od uchwały służy odwołanie do zarządu regionu w ciągu 14 dni od dostarczenia uchwały członkowi.

3. Zarząd koła bezzwłocznie informuje zarząd regionu o ustaniu członkostwa.

4. Osoba wykluczona z Nowoczesnej orzeczeniem sądu koleżeńskiego może zostać ponownie przyjęta do Nowoczesnej nie wcześniej niż po upływie trzech lat od wydania prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu.

Art. 8. Zawieszenie członkostwa

1. Członek może zawiesić swoje członkostwo w Nowoczesnej na okres do 24 miesięcy.

2. Zawieszenie członkostwa zgłasza się na piśmie do sekretarza regionu.

3. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych funkcji oraz utratę biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Zawieszenie członkostwa nie wyklucza postępowania przed sądem koleżeńskim.

5. Na okres zawieszenia członkostwa ustaje obowiązek terminowego uiszczania składek członkowskich.

6. Przywrócenie członkostwa następuje po zgłoszeniu przez zainteresowanego stosownego wniosku do sekretarza regionu.

7. Sekretarz regionu bezzwłocznie informuje o zawieszeniu i przywróceniu członkostwa właściwy zarząd koła i biuro krajowe.

ROZDZIAŁ III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 9. Prawa członków

Każdy członek Nowoczesnej ma prawo:

a. wyboru władz Nowoczesnej (czynne prawo wyborcze) i bycia wybieranym do władz Nowoczesnej (bierne prawo wyborcze);

b. członkostwa we władzach Nowoczesnej;

c. udziału w działaniach prowadzonych przez Nowoczesną;

d. udziału w tworzeniu programu Nowoczesnej;

e. zgłaszania władzom Nowoczesnej projektów i pomysłów działań służących realizacji celów Nowoczesnej i otrzymania odpowiedzi na zgłaszane władzom Nowoczesnej projekty i pomysły działań;

f. uczestnictwa w posiedzeniach władz, na których rozpatrywane są wnioski dotyczące jego osoby;

g. dostępu do uchwał, zarządzeń i innych dokumentów, które go dotyczą;

h. udziału we wszystkich konwencjach, zebraniach, po wyborze lub zaproszeniu przez upoważniony organ lub podmiot.

Art. 10. Obowiązki członków

Każdy członek Nowoczesnej zobowiązany jest do:

a. przestrzegania niniejszego Statutu oraz decyzji władz Nowoczesnej;

b. ochrony dobrego imienia Nowoczesnej;

c. aktywnego udziału w pracy władz Nowoczesnej;

d. współdziałania z innymi członkami Nowoczesnej w ramach realizacji celów Nowoczesnej;

e. popularyzowania działalności Nowoczesnej i dbania o jej rozwój;

f. terminowego uiszczania składek członkowskich;

g. przystąpienia do klubu parlamentarnego lub klubu radnych tworzonego przez Nowoczesną, jeżeli został wybrany z listy zgłoszonej przez Nowoczesną.

Art. 11. Sprawy dyscyplinarne

1. Członkowie Nowoczesnej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za działania stanowiące naruszenie niniejszego Statutu, decyzji władz Nowoczesnej, a także za działania sprzeczne z celami Nowoczesnej lub godzące w jej dobre imię.

2. Karami dyscyplinarnymi są: a. upomnienie; b. nagana; c. zakaz pełnienia funkcji we władzach Nowoczesnej przez okres od 3 miesięcy do 3 lat; d. zawieszenie członkostwa w Nowoczesnej przez okres od 3 miesięcy do roku; e. wykluczenie z Nowoczesnej.

3. Przewodniczący Nowoczesnej może udzielić upomnienia członkowi Nowoczesnej. Od decyzji Przewodniczącego Nowoczesnej przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od dostarczenia upomnienia.

4. Na okres postępowania dyscyplinarnego Przewodniczący Nowoczesnej może zawiesić członka Nowoczesnej w jego prawach ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku rażącego naruszenia Statutu, wystąpienia przeciwko programowi lub działania na szkodę Nowoczesnej Zarząd Nowoczesnej może na wniosek Przewodniczącego Nowoczesnej wykluczyć członka ze skutkiem natychmiastowym. Od decyzji Zarządu Nowoczesnej służy odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

6. Zarząd Nowoczesnej może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego jako organ prowadzący postępowania wyjaśniające w sprawach dyscyplinarnych i pełniący funkcję oskarżyciela w postępowaniu prowadzonym przed regionalnym sądem koleżeńskim lub Krajowym Sądem Koleżeńskim.

7. Zarząd Nowoczesnej może wyrazić zgodę na powołanie przez zarządy regionów regionalnych rzeczników dyscyplinarnych.

8. Szczegóły dotyczące kompetencji i funkcjonowania Rzecznika Dyscyplinarnego i regionalnych rzeczników dyscyplinarnych określi regulamin postępowania dyscyplinarnego Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE KRAJOWE NOWOCZESNEJ

Art. 12. Postanowienia ogólne

1. Władzami Nowoczesnej są:

a. Konwencja;

b. Rada Krajowa;

c. Zarząd Nowoczesnej;

d. Przewodniczący Nowoczesnej;

e. Krajowa Komisja Rewizyjna;

f. Krajowy Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz krajowych Nowoczesnej trwa cztery lata. Kadencja kończy się nie wcześniej niż 30 dni przed upływem czterech lat od wyboru i nie później niż 90 dni po upływie czterech lat od wyboru.

3. Kadencja władz terenowych jest powiązana z kadencją władz krajowych. Kalendarz wyborczy uchwala Zarząd Nowoczesnej.

4. Zarząd Nowoczesnej podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów, zawierającą kalendarz wyborczy, zasady wyboru delegatów i władz w strukturach Nowoczesnej.

5. W trakcie trwania kadencji władz Nowoczesnej mandaty uczestników Konwencji, konwencji regionalnych, Rady Krajowej i rad regionów uzyskują także osoby, co do których zaszły statutowe przesłanki ich sprawowania.

6. Członkowie władz Nowoczesnej, którzy wchodzą w ich skład z tytułu pełnionej funkcji publicznej, uzyskują mandat z tego tytułu tylko na terenie działania władz Nowoczesnej, na którym znajduje się ich koło. Jeżeli koło posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta znajduje się poza terenem, z którego został wybrany, może on złożyć oświadczenie o woli wykonywania swoich uprawnień tam, gdzie znajduje się jego koło lub tam, gdzie został wybrany.

7. Władze i ich członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

8. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów krajowych Nowoczesnej poza Konwencją.

9. Mandat członków władz Nowoczesnej wygasa z chwilą:

a. rezygnacji; b. utraty członkostwa w Nowoczesnej; c. nałożenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego kary dyscyplinarnej zakazu pełnienia funkcji w organach Nowoczesnej lub zawieszenia członkostwa; d. wykluczenia członka przez Zarząd Nowoczesnej na podstawie art. 11 ust. 5.

10. W przypadku określonym w art. 11 ust. 5, mandat zostaje przywrócony, jeśli Krajowy Sąd Koleżeński prawomocnie orzeknie o przywróceniu członka do Nowoczesnej.

11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego z przyczyn określonych w ust. 9, organ ten dokonuje uzupełnienia składu.

12. Członkowie władz kolegialnych powołani w trybie ust. 5 działają do czasu zakończenia kadencji, w trakcie której zostali wybrani.

13. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Nowoczesnej z przyczyn określonych w ust. 9, Zarząd Nowoczesnej wyłania ze swojego składu osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego oraz podejmuje uchwałę w sprawie zwołania Konwencji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego.

Art. 13. Konwencja

1. Konwencja jest zgromadzeniem demokratycznie wybranych przedstawicieli członków Nowoczesnej i najwyższym organem Nowoczesnej.  

2. Do kompetencji Konwencji należy:

a. określanie podstaw ideowych i strategicznych kierunków działania Nowoczesnej;

b. ustalenie liczby członków Rady Krajowej wybieranych przez Konwencję;

c. wybór Przewodniczącego Nowoczesnej bezwzględną większością głosów, wybór członków Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego;

d. udzielanie absolutorium Zarządowi Nowoczesnej z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej;

e. rozpatrywanie kadencyjnego sprawozdania Rady Krajowej, Zarządu Nowoczesnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego;

f. uchwalanie zmian w Statucie Nowoczesnej;

g. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Nowoczesnej oraz połączenia z inną partią lub innymi partiami.

3. W skład Konwencji wchodzą:

a. delegaci wyłonieni na konwencjach regionalnych w proporcji 1 delegat na każdych rozpoczętych 20 członków Nowoczesnej w regionie;

b. członkowie Rady Krajowej;

c. członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów na Konwencję określi Zarząd Nowoczesnej.

5. Konwencję zwołuje i prowadzi Przewodniczący Nowoczesnej lub upoważniony przez niego członek Zarządu Nowoczesnej. Konwencję zwołuje się co najmniej raz na dwa lata.

6. Przewodniczący Nowoczesnej zwołuje również Konwencję na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Nowoczesnej, uchwał zarządów regionów reprezentujących co najmniej połowę członków lub uchwał 2/3 zarządów regionów. Konwencja zwoływana jest nie później niż na 2 miesiące od złożenia wniosku.

7. Zwołując Konwencję, Przewodniczący Nowoczesnej przedstawia proponowany porządek obrad i przekazuje go pisemnie (dopuszczalna jest forma elektroniczna) przewodniczącym regionów w celu rozpowszechnienia wśród delegatów. Zwołanie Konwencji powinno nastąpić nie wcześniej niż dwa tygodnie po przekazaniu porządku obrad przewodniczącym regionów.

8. Zmiana przedstawionego przez Przewodniczącego Nowoczesnej porządku obrad Konwencji może nastąpić uchwałą Konwencji przyjętą bezwzględną większością głosów członków Konwencji.

9. Delegaci mogą brać udział w Konwencji i wykonywać prawo głosu wyłącznie osobiście.

10. W Konwencji mogą brać udział i zabierać głos osoby zaproszone przez Zarząd Nowoczesnej.

Art. 14. Rada Krajowa

1. Rada Krajowa jest najwyższym organem uchwałodawczym między Konwencjami.

2. W skład Rady Krajowej wchodzą:

a. członkowie Zarządu Nowoczesnej;

b. posłowie i senatorowie należący do Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej; c. posłowie do Parlamentu Europejskiego należący do Nowoczesnej;

d. przewodniczący regionów;

e. członkowie Rady wybrani przez konwencje regionalne w liczbie 1 (jednego) członka Rady na każde rozpoczęte 50 członków regionu;

f. członkowie Rady wybrani przez Konwencję w liczbie ustalonej przez Konwencję.

3. Kadencja Rady Krajowej rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu zamknięcia obrad Konwencji Nowoczesnej. Stwierdzenia rozpoczęcia kadencji Rady Krajowej dokonuje Przewodniczący Nowoczesnej.

4. Do kompetencji Rady Krajowej należy:

a. określenie liczby członków Zarządu Nowoczesnej;

b. wybór Zarządu Nowoczesnej;

c. decydowanie o kierunkach programowych Nowoczesnej;

d. udział w koalicjach programowych, wyborczych i parlamentarnych;

e. zatwierdzanie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu postępowania dyscyplinarnego Krajowego Sądu Koleżeńskiego i regionalnych sądów koleżeńskich;

f. tworzenie i obsadzanie organów pomocniczych w Nowoczesnej, potrzebnych do realizacji konkretnych założeń programu, na wniosek Przewodniczącego Nowoczesnej;

g. zatwierdzanie informacji o działalności finansowej Nowoczesnej;

h. opracowanie regulaminu działania Rady Krajowej.

5. Pracami Rady Krajowej kieruje Przewodniczący Nowoczesnej.

6. Przewodniczący Nowoczesnej zwołuje Radę Krajową z własnej inicjatywy lub w ciągu 7 dni na wniosek Zarządu Nowoczesnej, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Rady Krajowej.

7. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Krajowej w czasie kadencji Rada Krajowa pracuje w pomniejszonym składzie, nie zarządza się uzupełnienia.

Art. 15. Zarząd Nowoczesnej

1. Do kompetencji Zarządu Nowoczesnej należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na rzecz innych organów, a w szczególności:

a. określanie zasad i trybu działania władz Nowoczesnej, w szczególności Regulaminu Zarządu Nowoczesnej i Regulaminu zarządów regionów;

b. zatwierdzanie na podstawie projektu przedstawionego przez Przewodniczącego Nowoczesnej list kandydatów Nowoczesnej w wyborach do organów władzy publicznej na szczeblu centralnym i list do Parlamentu Europejskiego oraz zatwierdzanie list kandydatów w wyborach samorządowych przedstawionych przez władze terytorialne Nowoczesnej;

c. uchwalanie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów Nowoczesnej w wyborach;

d. wskazywanie pełnomocników wyborczych i pełnomocników komitetów wyborczych tworzonych przez Nowoczesną w związku z wyborami do organów władzy publicznej;

e. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich gromadzenia;

f. tworzenie i likwidacja dodatkowych organów opiniodawczych, eksperckich i doradczych;

g. składanie Konwencji sprawozdania ze swej działalności w czasie kadencji;

h. uchylanie uchwał lub zarządzeń władz regionalnych zgodnie z art. 4 ust. 3 Statutu;

i. wykonywanie obowiązków Nowoczesnej jako partii politycznej a wynikających z ustawy o partiach politycznych oraz z innych ustaw.

2. W skład Zarządu Nowoczesnej wchodzą Przewodniczący Nowoczesnej i od 5 (pięciu) do 15 (piętnastu) członków. Pracami Zarządu Nowoczesnej kieruje Przewodniczący Nowoczesnej. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Nowoczesnej, uzupełnienia dokonuje Rada Krajowa.

3. Spośród członków Zarządu Nowoczesnej, Przewodniczący Nowoczesnej powołuje od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego Nowoczesnej oraz Skarbnika Nowoczesnej.

4. Do kompetencji Sekretarza Generalnego Nowoczesnej należy:

a. współdziałanie z Przewodniczącym Nowoczesnej w zakresie reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;

b. zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działania Nowoczesnej;

c. bezpośredni nadzór nad działalnością struktur terenowych Nowoczesnej;

d. zatwierdzanie składu zarządów regionalnych Nowoczesnej;

e. powoływanie i odwoływanie od 1 (jednego) do 3 (trzech) zastępców Sekretarza Generalnego Nowoczesnej;

f. zatwierdzanie kandydatów w wyborach uzupełniających do samorządu przedstawionych przez władze terenowe Nowoczesnej;

g. administrowanie centralną bazą członków i sympatyków Nowoczesnej;

h. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Nowoczesnej lub Przewodniczącego Nowoczesnej;

i. podejmowanie decyzji w zakresie wszelkich kwestii dotyczących koordynacji struktur Nowoczesnej, nie zastrzeżonych dla innych organów Statutem i uchwałami Zarządu Nowoczesnej.

5. Do kompetencji Skarbnika Partii należy:

a. współdziałanie z Przewodniczącym Nowoczesnej w zakresie reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;

b. zapewnienie finansowych warunków działania Nowoczesnej;

c. współpraca ze skarbnikami regionów Nowoczesnej;

d. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd lub Przewodniczącego.

Art. 16. Przewodniczący Nowoczesnej

1. Do kompetencji Przewodniczącego Nowoczesnej należy:

a. kierowanie Nowoczesną i reprezentowanie jej w działalności politycznej;

b. zwoływanie Konwencji i prowadzenie jej obrad;

c. zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej oraz Zarządu Nowoczesnej i prowadzenie ich obrad;

d. powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Nowoczesnej, Skarbnika oraz Wiceprzewodniczących Nowoczesnej;

e. przedstawianie list kandydatów Nowoczesnej w wyborach na szczeblu centralnym i do Parlamentu Europejskiego;

f. bezpośredni nadzór nad działaniem biura Nowoczesnej.

2. Z upoważnienia Przewodniczącego Nowoczesnej kompetencję określoną w ust. 1 lit. c może wykonywać Sekretarz Generalny Nowoczesnej. 3. Przewodniczący Nowoczesnej we wszelkich sprawach odpowiada jedynie przed Konwencją i sądem koleżeńskim.

Art. 17. Krajowa Komisja Rewizyjna

1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Nowoczesnej.

2. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzanie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych władz krajowych kontroli finansowej Nowoczesnej;

b. występowanie z wnioskami pokontrolnymi;

c. opiniowanie rocznej informacji finansowej sporządzonej przez Zarząd Nowoczesnej;

d. występowanie do Konwencji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Nowoczesnej absolutorium z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej;

e. składanie Konwencji sprawozdania kadencyjnego ze swej działalności;

f. składanie wniosków o rozpatrzenie sprawy do Zarządu Nowoczesnej.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.

4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej, ustala porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.

5. Krajowa Komisja Rewizyjna może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej imieniu określonych czynności kontrolnych.

6. Krajowa Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Nowoczesnej i Rady Krajowej, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu Nowoczesnej i Rady Krajowej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.

7. Szczegółowy tryb i zasady działania Krajowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin, którego projekt uchwala Krajowej Komisja Rewizyjna, a zatwierdza Rada Krajowa.

Art. 18. Sąd Koleżeński

1. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński są organami właściwymi do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków Nowoczesnej.

2. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński mogą na wniosek Zarządu Nowoczesnej, Przewodniczącego Nowoczesnej, Sekretarza Generalnego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego regionu lub komisji rewizyjnej regionu orzec karę dyscyplinarną wobec osoby, która:

a. została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

b. dopuściła się innego rażącego naruszenia prawa lub czynu o charakterze hańbiącym;

c. w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych z celami Nowoczesnej;

d. ze względu na rodzaj lub charakter swojej aktywności publicznej, politycznej, społecznej, gospodarczej, a w rażących przypadkach także innej aktywności prywatnej, może narażać na uszczerbek dobre imię Nowoczesnej;

e. podjęła działalność polityczną konkurencyjną wobec Nowoczesnej, w szczególności została kandydatem w wyborach do organów władzy publicznej z listy komitetu wyborczego innego niż tworzony lub popierany przez Nowoczesną;

f. podała nieprawdziwe dane w deklaracji członkowskiej, o której mowa w art. 5 i 6 Statutu.

3. Co do zasady sądem właściwym w pierwszej instancji jest ten regionalny sąd koleżeński, na terenie działania którego znajduje się koło, którego członkiem jest obwiniony. W przypadku zmiany przynależności do koła po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego właściwość miejscowa sądu nie zmienia się.

4. Zarząd Nowoczesnej, Przewodniczący Nowoczesnej, Sekretarz Generalny Nowoczesnej, Krajowa Komisja Rewizyjna i przewodniczący regionu mogą wnioskować o rozpatrzenie sprawy bezpośrednio przez Krajowy Sąd Koleżeński. Wówczas Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawę jako sąd pierwszej i drugiej instancji.

5. Spory pomiędzy członkami Rady Krajowej są rozpatrywane przez Krajowy Sąd Koleżeński jako sąd pierwszej i drugiej instancji.

6. W sytuacji, gdy wniosek o ukaranie dotyczy członka zarządu regionu lub regionalnego sądu koleżeńskiego, regionalny sąd koleżeński niezwłocznie przekazuje ten wniosek do Krajowego Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje sprawę w pierwszej i drugiej instancji.

7. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński w miarę możliwości podejmują mediację między stronami przed rozpoczęciem postępowania dyscyplinarnego.

8. Kara zawieszenia członkostwa wymierzona prawomocnym orzeczeniem regionalnego sądu koleżeńskiego lub Krajowego Sądu Koleżeńskiego powoduje wygaśnięcie mandatu członka władz, utratę pełnionych funkcji oraz utratę biernego i czynnego prawa wyborczego.

9. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński orzekają po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, w którym zapewnia się osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie.

10. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński powinny wydać orzeczenie w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku o nałożenie kary dyscyplinarnej.

11. Od wyroku regionalnego sądu koleżeńskiego lub Krajowego Sądu Koleżeńskiego działającego jako sąd pierwszej instancji służy w ciągu 14 dni od dostarczenia orzeczenia na piśmie odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

12. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Nowoczesnej może zawiesić w prawach członka Nowoczesnej osobę, której wniosek dotyczy. Zawieszenie obowiązuje do czasu wydania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

13. Regionalne sądy koleżeńskie liczą od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Krajowy Sąd Koleżeński liczy od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.

14. Jeżeli Krajowy Sąd Koleżeński działa w postępowaniu jako sąd pierwszej i drugiej instancji, Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego nie może powołać tego samego członku do obu składów orzekających.

15. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński są niezależne od innych władz Nowoczesnej, a ich członkowie nie mogą być członkami tych władz, z wyjątkiem Konwencji i konwencji regionalnych, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.

16. Regionalne sądy koleżeńskie składają konwencjom regionalnym kadencyjne sprawozdanie. Krajowy Sąd Koleżeński składa Konwencji sprawozdanie ze swej działalności w czasie kadencji.

17. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia, ustala porządek posiedzeń i przewodniczy posiedzeniom, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.

18. Zasady i tryb pracy regionalnych sądów koleżeńskich i Krajowego Sądu Koleżeńskiego, a także prowadzenia postępowania dyscyplinarnego określa regulamin postępowania dyscyplinarnego, którego projekt uchwala Krajowy Sąd Koleżeński, a zatwierdza Rada Krajowa.

19. Krajowy Sąd Koleżeński jest właściwy do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Nowoczesnej oraz dokonywania wykładni Statutu w kwestiach budzących wątpliwość.

ROZDZIAŁ V WŁADZE TERENOWE NOWOCZESNEJ

Art. 19. Postanowienia ogólne

1. Nowoczesna tworzy struktury terenowe obejmujące gminy, powiaty i województwa.

2. Na terenie m.st. Warszawy tworzy się struktury obejmujące dzielnice.

Art. 20. Koła Nowoczesnej

1. Podstawową jednostką organizacyjną Nowoczesnej są koła.

2. Każdy członek Nowoczesnej należy do jednego koła.

3. Koło jest powoływane przez zarząd właściwego terytorialnie regionu Nowoczesnej. 4. Z inicjatywą powołania koła może wystąpić co najmniej 5 (pięciu) członków Nowoczesnej. Jeżeli liczba członków koła spadnie poniżej pięciu, zarząd regionu może je rozwiązać po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia składu.

5. Z inicjatywą powołania koła mogą wystąpić także osoby, które nie są członkami Nowoczesnej (samodzielnie lub z członkami Nowoczesnej). Stają się wówczas członkami Nowoczesnej z chwilą powołania koła przez zarząd regionu. Art. 6 ust. 2 stosuje się.

6. Na terenie jednej gminy, a na terenie m.st. Warszawy- jednej dzielnicy, tworzy się jedno koło. Koło może obejmować kilka ościennych gmin. W miastach zamieszkałych przez co najmniej 100.000 osób Zarząd Nowoczesnej na wniosek zarządu regionu może wyrazić zgodę na powołanie kół dzielnicowych.

7. Koło Nowoczesnej prowadzi działania Nowoczesnej we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania Nowoczesnej na danym terenie.

8. Członek Nowoczesnej może ubiegać się o przeniesienie do innego koła po poinformowaniu o chęci przeniesienia zarząd koła, którego jest członkiem. Członkostwo w nowym kole nabywa się z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu członka przez zarząd koła, do którego członek wyraził chęć przystąpienia. Zarząd koła podejmuje uchwałę nie później niż 30 dni po otrzymaniu wniosku. Uchwała jest bezzwłocznie przekazywana do zarządów regionów właściwych dla obu kół.

9. Od uchwały zarządu regionu, o której mowa w ust. 4 i ust. 5 lub od braku takiej uchwały można wnieść odwołanie do Zarządu Nowoczesnej w terminie 14 dni od jej dostarczenia. W przypadku braku takiej uchwały, o której mowa w ust. 8, można wnieść odwołanie do Zarządu Nowoczesnej.

Art. 21. Władze koła

1. Władzami koła są:

a. zebranie walne członków koła;

b. zarząd koła;

c. przewodniczący koła.

2. Do kompetencji zebrania walnego członków koła należą:

a. wybór przewodniczącego koła bezwzględną większością głosów;

b. określenie liczby członków zarządu koła;

c. wybór zarządu koła;

d. zatwierdzanie programu działalności koła;

e. dokonywanie oceny działalności koła;

f. wybór delegatów na konwencję regionalną.

3. W skład zarządu koła wchodzą: przewodniczący koła i od 1 (jednego) do 10 (dziesięciu) członków zarządu. Przewodniczący koła powołuje od 1 (jednego) do 3 (trzech) wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza spośród członków zarządu.

4. Zarząd koła kieruje bieżącym funkcjonowaniem koła i opracowuje program działań koła. Ponadto do kompetencji zarządu koła należą:

a. przechowywanie kopii deklaracji członkowskich;

b. kierowanie wszelkimi pracami organizacyjnymi koła wynikającymi z realizacji Statutu i decyzji innych władz Nowoczesnej.

5. Zarząd koła przygotowuje listy kandydatów do rady gminy w wyborach samorządowych i przedstawia kandydata na wójta i burmistrza.

6. Przewodniczący koła kieruje pracami zarządu koła i reprezentuje koło na zewnątrz. Do kompetencji przewodniczącego koła należy: a. zwoływanie z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na rok lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków koła najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia tego żądania zebrania walnego członków koła, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami;

b. zwoływanie, w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące zebrania członków koła i raz na miesiąc posiedzeń zarządu koła, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami.

7. W przypadku jeżeli przewodniczący koła nie zwołuje zebrań walnych członków koła, zebrań członków koła lub posiedzeń zarządu koła w terminie przewidzianym przez Statut, posiedzenie zarządu koła lub walnego zebrania członków zwołuje wiceprzewodniczący lub sekretarz koła.

8. Do kompetencji sekretarza koła należy:

a. prowadzenie bazy członków koła;

b. archiwizacja dokumentów koła;

c. opracowywanie projektów uchwał władz koła; d. współpraca z sekretarzem regionu i Sekretarzem Generalnym.

9. Do kompetencji skarbnika koła należy:

a. zbieranie składek członkowskich;

b. prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków;

c. opracowywanie raportów finansowych na potrzeby zarządu regionu;

d. współpraca ze skarbnikiem regionu i Skarbnikiem Nowoczesnej;

e. współpraca z komisją rewizyjną regionu i Krajową Komisją Rewizyjną.

10. Zarząd koła i przewodniczący koła są zatwierdzani przez przewodniczącego regionu. Na decyzję przewodniczącego regionu odmawiającą zatwierdzenia służy odwołanie do Sekretarza Generalnego w terminie 7 dni od dostarczenia decyzji.

11. Zarząd Nowoczesnej na wniosek Sekretarza Generalnego może odwołać przewodniczącego koła i rozwiązać zarząd koła, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, podejmują decyzje wyraźnie sprzeczne z programem Nowoczesnej. Sekretarz Generalny zwołuje wówczas zebranie walne członków koła celem wybrania nowego przewodniczącego koła i zarządu koła. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego koła i zarządu koła ich funkcje pełni komisarz wyznaczony przez Sekretarza Generalnego.

Art. 22. Władze powiatowe

1. Jeżeli na terenie powiatu, w tym miasta na prawach powiatu, działają co najmniej dwa koła, zarząd regionu powołuje przewodniczącego powiatu. Przewodniczący powiatu i przewodniczący kół tworzą radę powiatu, która koordynuje działania kół na terenie powiatu.

2. Jeżeli na terenie powiatu działa tylko jedno koło jego zarząd pełni funkcję rady powiatu a przewodniczący pełni funkcję przewodniczącego powiatu.

3. W miastach na prawach powiatu zarząd pełni funkcję rady powiatu a przewodniczący pełni funkcję przewodniczącego powiatu.

4. Rada powiatu przygotowuje listy kandydatów do rady powiatu w wyborach samorządowych.

Art. 23. Władze regionu

1. Region obejmuje swym zasięgiem jedno województwo.

2. M.st. Warszawa stanowi osobny region. Zarząd Nowoczesnej może włączyć do regionu warszawskiego okoliczne powiaty za obligatoryjną zgodą wyrażoną przez zarządy regionu mazowieckiego i regionu warszawskiego.

3. Władzami regionu są:

a. konwencja regionalna;

b. rada regionu;

c. zarząd regionu;

d. przewodniczący regionu;

e. komisja rewizyjna regionu;

f. regionalny sąd koleżeński.

4. W skład konwencji regionalnej wchodzą:

a. delegaci wyłonieni w kołach w proporcji określonej przez radę regionu;

b. przewodniczący kół Nowoczesnej;

c. członkowie rady regionu, komisji rewizyjnej regionu i regionalnego sądu koleżeńskiego.

5. Konwencję regionalną zwołuje przewodniczący regionu lub upoważniony przez niego członek zarządu regionu.

6. Przewodniczący regionu zwołuje również konwencję regionalną na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Nowoczesnej w regionie. Konwencję zwołuje się nie później niż na dwa miesiące od złożenia wniosku.

7. Do kompetencji konwencji regionalnej należy:

a. uchwalanie programu Nowoczesnej w regionie;

b. ustalenie liczby członków rady regionu;

c. wybór przewodniczącego regionu bezwzględną liczbą głosów, wybór członków rady regionu, komisji rewizyjnej regionu, regionalnego sądu koleżeńskiego, Rady Krajowej oraz delegatów na Konwencję Nowoczesnej;

d. rozpatrywanie kadencyjnego sprawozdania rady regionu, komisji rewizyjnej regionu, regionalnego sądu koleżeńskiego oraz udzielanie zarządowi regionu absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej regionu.

8. W skład rady regionu wchodzą:

a. członkowie zarządu regionu;

b. posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani z terenu regionu;

c. radni sejmiku województwa, członkowie zarządu województwa, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie z ramienia Nowoczesnej, przewodniczący kół;

d. członkowie rady w liczbie nie większej niż liczba powiatów w regionie wybrani przez konwencję regionalną.

9. Do kompetencji rady regionu należą:

a. określenie liczby członków zarządu regionu;

b. wybór zarządu regionu; c. opiniowanie kierunków programowych Nowoczesnej w regionie;

d. podejmowanie decyzji odnośnie koalicji i porozumień wyborczych na poziomie województwa;

e. uzupełnienie składu zarządu regionu w przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu w czasie kadencji;

f. rozpatrywanie spraw przedstawionych radzie przez jej członków w regionie.

10. Przewodniczący regionu kieruje pracami Nowoczesnej w regionie i reprezentuje ją na zewnątrz.

11. Do kompetencji przewodniczącego regionu należy:

a. zwoływanie rady regionu z własnej inicjatywy co najmniej raz na pół roku lub na pisemne żądanie minimum 1/3 członków rady regionu najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia tego żądania, proponowanie porządku obrad i kierowanie jej pracami;

b. zwoływanie zarządu regionu: z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zarządu regionu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia tego żądania;

c. proponowanie porządku obrad zarządu regionu i kierowanie jego pracami.

12. Do kompetencji sekretarza regionu należy:

a. prowadzenie bazy członków regionu;

b. archiwizacja dokumentów zarządu regionu i rady regionu;

c. opracowywanie projektów uchwał zarządu regionu i rady regionu;

d. protokołowanie posiedzeń zarządu regionu i rady regionu;

e. współpraca z Sekretarzem Generalnym.

13. W skład zarządu regionu wchodzą przewodniczący regionu i od 6 (sześciu) do 15 (piętnastu) członków zarządu. Przewodniczący regionu powołuje od 1 (jednego) do 3 (trzech) wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza spośród członków zarządu regionu.

14. Do kompetencji zarządu regionu należą:

a. koordynowanie działań Nowoczesnej w regionie, w szczególności w okresie wyborczym;

b. zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Nowoczesnej w regionie;

c. tworzenie, łączenie i likwidacja kół; d. zwoływanie konwencji regionalnej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 przewodniczących kół najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku;

e. rozpatrywanie odwołań od decyzji i stwierdzanie nieważności decyzji władz niższego stopnia na terenie regionów;

f. opiniowanie kandydatów i list kandydatów w wyborach samorządowych na szczeblu gminnym i powiatowym przedstawionych przez właściwe władze terenowe;

g. przygotowanie list kandydatów do sejmiku województwa i na prezydentów miast.

15. Zarząd Nowoczesnej na wniosek Sekretarza Generalnego może odwołać przewodniczącego regionu i rozwiązać zarząd regionu, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, podejmują decyzje wyraźnie sprzeczne z programem Nowoczesnej. Sekretarz Generalny zwołuje wówczas konwencję regionalną celem wybrania nowego przewodniczącego regionu i zarządu regionu. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionu i zarządu regionu ich funkcje pełni zarząd komisaryczny wyznaczony przez Sekretarza Generalnego.

Art. 24. Komisja rewizyjna regionu

1. Przepisy dotyczące Krajowej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej regionu.

2. Członek komisji rewizyjnej regionu nie może być członkiem innego organu terenowego, z wyjątkiem konwencji regionalnej, zarządu koła i zebrania walnego członków koła.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej regionu może uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i posiedzeniach władz terenowych.

Art. 25. Regionalny sąd koleżeński

1. Przepisy dotyczące Krajowego Sądu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio do regionalnych sądów koleżeńskich, z wyłączeniem przepisów szczegółowych wynikających z art. 18.

2. Członek regionalnego sądu koleżeńskiego nie może być członkiem innego organu terenowego, z wyjątkiem konwencji regionalnej, zarządu koła i zebrania walnego członków koła. Art. 26. Kadencja organów terenowych 1. Kadencje organów terenowych są powiązane z kadencją władz centralnych.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał dokonujących wyboru i odwołania członka danej struktury terenowej.

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu zebrania, a także porządek obrad, podaje się do wiadomości członków danej struktury terenowej pisemnie lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail) na co najmniej 7 dni naprzód, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej, dotyczy to w szczególności zebrań wyborczych. Zarząd regionu może określić szczegółowy tryb i formę dokonywania zawiadomień.

4. Sekretarz Generalny Nowoczesnej może zwołać posiedzenie władz terenowych, jeżeli organy posiadające te kompetencje nie zwołują ich w statutowych terminach.

ROZDZIAŁ VI KLUB PARLAMENTARNY

Art. 27. Klub Parlamentarny

1. Posłowie i senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, będący członkami Nowoczesnej działają zgodnie ze Statutem, programem Nowoczesnej, Regulaminem Klubu oraz uchwałami władz krajowych Nowoczesnej.

2. Uchwały władz krajowych Nowoczesnej oraz Klubu Parlamentarnego są wiążące dla członka Klubu w głosowaniach na posiedzeniach organów kolegialnych, których jest członkiem oraz w podejmowaniu innych działań politycznych.

3. Niezastosowanie się przez członka Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej do uchwały, o której mowa w ust. 1 i 2 lub do regulaminu Klubu Parlamentarnego, stanowi rażące naruszenie obowiązków członka, o którym mowa w art. 11 ust. 5.

ROZDZIAŁ VII SPRAWY MAJĄTKOWE

Art. 28. Majątek

1. Majątek Nowoczesnej powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł finansowania przewidzianych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Nowoczesnej określa instrukcja finansowa przyjęta przez Zarząd Nowoczesnej.

3. Dla sfinansowania udziału Nowoczesnej w wyborach do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego, w wyborach na urząd Prezydenta RP, w wyborach do samorządu terytorialnego, a także udziału w kampaniach referendalnych - tworzy się fundusz wyborczy, którego nazwa brzmi: "Fundusz Wyborczy Nowoczesnej RP".

Art. 29. Gospodarka finansowa

1. Do reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są działający wspólnie Przewodniczący Nowoczesnej i Sekretarz Generalny Nowoczesnej lub Przewodniczący Nowoczesnej i Skarbnik Nowoczesnej. Skarbnik Nowoczesnej może samodzielnie składać oświadczenia woli i zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości 5.000 zł.

2. Przewodniczący Nowoczesnej działając wspólnie z Sekretarzem Generalnym lub Przewodniczący Nowoczesnej działający wspólnie ze Skarbnikiem może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

ROZDZIAŁ VIII ZMIANA STATUTU

Art. 30. Zmiana Statutu

1. Projekt zmiany Statutu może zostać zgłoszony przez:

a. Zarząd Nowoczesnej; lub

b. grupę członków Konwencji stanowiącą co najmniej 1/3 (jedną trzecią) pełnego składu Konwencji.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Przewodniczącego Nowoczesnej.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż trzy miesiące od dnia doręczenia Przewodniczącemu Nowoczesnej projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Konwencja podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .

ROZDZIAŁ IX ROZWIĄZANIE PARTII, POŁĄCZENIE Z INNĄ PARTIA LUB INNYMI PARTIAMI

Art. 31. Rozwiązanie partii, połączenie z inną partią lub partiami

1. Wniosek w sprawie rozwiązania Nowoczesnej, połączenia z inną partią lub partiami może zostać złożony przez:

a. Zarząd Nowoczesnej; lub

b. grupę członków Konwencji stanowiącą co najmniej 1/3 (jedną trzecią) pełnego składu Konwencji.

2. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania partii, połączenia z inną partią lub partiami wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Przewodniczącego Nowoczesnej.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania partii, połączenia z inną partią lub partiami może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż trzy miesiące od dnia doręczenia Przewodniczącemu Nowoczesnej projektu uchwały w sprawie rozwiązania Nowoczesnej, połączenia z inną partią lub partiami.

4. Uchwałę w sprawie rozwiązania Nowoczesnej, połączenia z inną partią lub partiami Konwencja podejmuje większością 2/3 głosów obecnych członków w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ X FORUM MŁODYCH

Art. 32. Forum Młodych

1. Forum Młodych zrzesza osoby należące do sympatyków Nowoczesnej wśród młodzieży.

2. Do Forum Młodych mogą należeć osoby, które ukończyły 16 lat oraz nie ukończyły 25 lat. Zasady uczestnictwa członków niepełnoletnich określi Zarząd Nowoczesnej. 3. Szczegóły działania Forum Młodych określi regulamin przyjęty przez Zarząd Nowoczesnej.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Konwencję Nowoczesnej.

2. Wybory władz dokonane na podstawie dotychczasowego statutu zachowują ważność po wejściu w życie niniejszego statutu i działają zgodnie z kadencją określoną w dotychczasowym statucie.

3. Wybory nowych władz krajowych podczas Konwencji Nowoczesnej i powiązanych z nimi kadencyjnie władz terenowych odbywają się na podstawie niniejszego statutu. Szczegółowe zasady wyborów i kalendarz wyborczy określi Zarząd Nowoczesnej.

4. W skład konwencji regionalnych, które wybiorą delegatów na najbliższą Konwencję Nowoczesnej, wchodzą delegaci wyłonieni w kołach w proporcji 1 (jeden) delegat na każde rozpoczęte 5 (pięciu) członków. Wynikająca z art. 23 ust. 4 lit. a kompetencja rady regionu do określenia proporcji do wyłaniania delegatów na konwencję regionalną wchodzi w życie z dniem zakończenia najbliższej Konwencji Nowoczesnej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 20:55 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, styczeń 2016 20:56 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11, styczeń 2016 01:05 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 12:17 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 12:18 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, sierpień 2017 09:50 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, sierpień 2017 09:51 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30, styczeń 2018 23:58 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30, styczeń 2018 23:59 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 00:10 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 00:11 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 00:28 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 00:30 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 00:31 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 00:32 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05, luty 2018 15:27 Miłosz Hodun