Miłosz Hodun - przewodniczący

Magda Szczygieł - wiceprzewodnicząca

Marek Szolc - członek

Piotr Wasilewski - członek

 

Art. 16 Statutu partii

 1. Sąd Koleżeński jest organem właściwym do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków Nowoczesnej.
 2. Kary dyscyplinarne nakłada Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu Nowoczesnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Sąd Koleżeński może na wniosek Przewodniczącego Nowoczesnej orzec o wykluczeniu z Nowoczesnej osoby, która:
  a. została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  b. dopuściła się innego rażącego naruszenia prawa lub czynu o charakterze hańbiącym;
  c. w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych z celami Nowoczesnej;
  d. ze względu na rodzaj lub charakter swojej aktywności publicznej, politycznej, społecznej, gospodarczej, a w rażących przypadkach także innej aktywności prywatnej, może narażać na uszczerbek dobre imię Nowoczesnej;
  e. uzyskała członkostwo w innej partii politycznej;
  f. podjęła działalność polityczną konkurencyjną wobec Nowoczesnej, w szczególności została kandydatem w wyborach do organów władzy publicznej z listy komitetu wyborczego innego niż tworzony lub popierany przez Nowoczesną;
  g. podała nieprawdziwe dane w deklaracji członkowskiej, o której mowa w art. 4 Statutu.
 4. Sąd Koleżeński orzeka po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, w którym zapewnia się osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie.
 5. Sąd Koleżeński powinien wydać orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o nałożenie kary dyscyplinarnej.
 6. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Przewodniczący Nowoczesnej może zawiesić w prawach członka Nowoczesnej osobę, której wniosek dotyczy. Zawieszenie obowiązuje do czasu wydania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 7. Sąd Koleżeński liczy od 3 do 5 członków.
 8. Sąd Koleżeński jest niezależny od Zarządu Nowoczesnej, a jego członkowie nie mogą być członkami Zarządu Nowoczesnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.
 9. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Sądu Koleżeńskiego, ustala porządek posiedzeń i przewodniczy posiedzeniom, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.
 10. Zasady i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego, a także prowadzenia postępowania dyscyplinarnego określa regulamin postępowania dyscyplinarnego uchwalony przez
  Konwencję.
 11. Sąd Koleżeński jest właściwy do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Nowoczesnej oraz dokonywania wykładni Statutu w kwestiach budzących wątpliwość.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 21:11 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, sierpień 2017 09:22 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, sierpień 2017 11:17 Jakub Leszczyński