Miłosz Hodun - przewodniczący

Małdziński Michał – wiceprzewodniczący

Aranowicz Mirosław
Cegiełko Paweł
Cyrol Tomasz
Łyczkowska Idalia
Szolc Marek
Wasilewski Piotr
Wysocka-Balcerek Małgorzata

 

Art. 18. Sąd Koleżeński

1. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński są organami właściwymi do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków Nowoczesnej.

2. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński mogą na wniosek Zarządu Nowoczesnej, Przewodniczącego Nowoczesnej, Sekretarza Generalnego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego regionu lub komisji rewizyjnej regionu orzec karę dyscyplinarną wobec osoby, która:

   a. została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   b. dopuściła się innego rażącego naruszenia prawa lub czynu o charakterze hańbiącym;

   c. w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych z celami Nowoczesnej;

   d. ze względu na rodzaj lub charakter swojej aktywności publicznej, politycznej, społecznej, gospodarczej, a w rażących przypadkach także innej aktywności prywatnej, może narażać na uszczerbek dobre imię Nowoczesnej;

   e. podjęła działalność polityczną konkurencyjną wobec Nowoczesnej, w szczególności została kandydatem w wyborach do organów władzy publicznej z listy komitetu wyborczego innego niż tworzony lub popierany przez Nowoczesną;

   f. podała nieprawdziwe dane w deklaracji członkowskiej, o której mowa w art. 5 i 6 Statutu.

3. Co do zasady sądem właściwym w pierwszej instancji jest ten regionalny sąd koleżeński, na terenie działania którego znajduje się koło, którego członkiem jest obwiniony. W przypadku zmiany przynależności do koła po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego właściwość miejscowa sądu nie zmienia się.

4. Zarząd Nowoczesnej, Przewodniczący Nowoczesnej, Sekretarz Generalny Nowoczesnej, Krajowa Komisja Rewizyjna i przewodniczący regionu mogą wnioskować o rozpatrzenie sprawy bezpośrednio przez Krajowy Sąd Koleżeński. Wówczas Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawę jako sąd pierwszej i drugiej instancji.

5. Spory pomiędzy członkami Rady Krajowej są rozpatrywane przez Krajowy Sąd Koleżeński jako sąd pierwszej i drugiej instancji.

6. W sytuacji, gdy wniosek o ukaranie dotyczy członka zarządu regionu lub regionalnego sądu koleżeńskiego, regionalny sąd koleżeński niezwłocznie przekazuje ten wniosek do Krajowego Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje sprawę w pierwszej i drugiej instancji.

7. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński w miarę możliwości podejmują mediację między stronami przed rozpoczęciem postępowania dyscyplinarnego.

8. Kara zawieszenia członkostwa wymierzona prawomocnym orzeczeniem regionalnego sądu koleżeńskiego lub Krajowego Sądu Koleżeńskiego powoduje wygaśnięcie mandatu członka władz, utratę pełnionych funkcji oraz utratę biernego i czynnego prawa wyborczego.

9. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński orzekają po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, w którym zapewnia się osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie.

10. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński powinny wydać orzeczenie w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku o nałożenie kary dyscyplinarnej.

11. Od wyroku regionalnego sądu koleżeńskiego lub Krajowego Sądu Koleżeńskiego działającego jako sąd pierwszej instancji służy w ciągu 14 dni od dostarczenia orzeczenia na piśmie odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

12. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Nowoczesnej może zawiesić w prawach członka Nowoczesnej osobę, której wniosek dotyczy. Zawieszenie obowiązuje do czasu wydania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

13. Regionalne sądy koleżeńskie liczą od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Krajowy Sąd Koleżeński liczy od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.

14. Jeżeli Krajowy Sąd Koleżeński działa w postępowaniu jako sąd pierwszej i drugiej instancji, Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego nie może powołać tego samego członku do obu składów orzekających.

15. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński są niezależne od innych władz Nowoczesnej, a ich członkowie nie mogą być członkami tych władz, z wyjątkiem Konwencji i konwencji regionalnych, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.

16. Regionalne sądy koleżeńskie składają konwencjom regionalnym kadencyjne sprawozdanie. Krajowy Sąd Koleżeński składa Konwencji sprawozdanie ze swej działalności w czasie kadencji.

17. Regionalne sądy koleżeńskie i Krajowy Sąd Koleżeński wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia, ustala porządek posiedzeń i przewodniczy posiedzeniom, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.

18. Zasady i tryb pracy regionalnych sądów koleżeńskich i Krajowego Sądu Koleżeńskiego, a także prowadzenia postępowania dyscyplinarnego określa regulamin postępowania dyscyplinarnego, którego projekt uchwala Krajowy Sąd Koleżeński, a zatwierdza Rada Krajowa.

19. Krajowy Sąd Koleżeński jest właściwy do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Nowoczesnej oraz dokonywania wykładni Statutu w kwestiach budzących wątpliwość.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 21:11 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, sierpień 2017 09:22 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, sierpień 2017 11:17 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, styczeń 2018 15:54 [email protected]
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05, luty 2018 15:29 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05, luty 2018 15:30 Miłosz Hodun