Bartosz Wiśniakowski - przewodniczący

Szymendera Marek – wiceprzewodniczący
Delewicz Edward – sekretarz
Markowski Konrad
Matysik Tomasz
Rojek Mariusz

 

Art. 17. Krajowa Komisja Rewizyjna

1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Nowoczesnej.

2. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

   a. przeprowadzanie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych władz krajowych kontroli finansowej Nowoczesnej;

   b. występowanie z wnioskami pokontrolnymi;

   c. opiniowanie rocznej informacji finansowej sporządzonej przez Zarząd Nowoczesnej;

   d. występowanie do Konwencji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Nowoczesnej absolutorium z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej;

   e. składanie Konwencji sprawozdania kadencyjnego ze swej działalności;

   f. składanie wniosków o rozpatrzenie sprawy do Zarządu Nowoczesnej.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.

4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej, ustala porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.

5. Krajowa Komisja Rewizyjna może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej imieniu określonych czynności kontrolnych.

6. Krajowa Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Nowoczesnej i Rady Krajowej, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu Nowoczesnej i Rady Krajowej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.

7. Szczegółowy tryb i zasady działania Krajowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin, którego projekt uchwala Krajowej Komisja Rewizyjna, a zatwierdza Rada Krajowa.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 21:09 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17, październik 2016 09:19 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, sierpień 2017 09:23 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, sierpień 2017 11:18 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, styczeń 2018 15:55 [email protected]
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30, styczeń 2018 23:16 Miłosz Hodun
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05, luty 2018 15:29 Miłosz Hodun