Anna Miklaszewska - przewodnicząca

Marcin Podsędek - członek komisji

Katarzyna Kalinowska - członek

Bartosz Wiśniakowski - członek

Mateusz Sabat - członek

 

Art. 15 Statutu partii

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Nowoczesnej.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów kontroli finansowej Nowoczesnej;
b. występowanie z wnioskami pokontrolnymi;
c. sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Nowoczesnej rocznej informacji finansowej;
d. występowanie do Konwencji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Nowoczesnej absolutorium z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej.
3. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ustala porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.
5. Komisja może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej imieniu określonych czynności kontrolnych.
6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Nowoczesnej, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu Nowoczesnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.
7. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, którego projekt uchwala Komisja Rewizyjna, a zatwierdza Rada Krajowa.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 21:09 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17, październik 2016 09:19 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, sierpień 2017 09:23 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, sierpień 2017 11:18 Jakub Leszczyński