Zgodnie z obowiązującym statutem, członkostwo nabywa się na własny wniosek, który zawiera pisemną (albo wyrażoną w wersji elektronicznej) rekomendację trzech członków Nowoczesnej. O przyjęciu osoby w poczet członków partii decyduje uchwała Zarządu Regionu na wniosek zarządu koła zwykłą większością głosów w ciągu 90 dni od dnia doręczenia wniosku.

Członkiem Nowoczesnej może zostać osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • ukończyła 18 lat;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • złoży deklarację członkowską wraz z deklaracją poparcia celów Nowoczesnej określonych w statucie;
  • nie jest członkiem innej partii politycznej

 

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do zarządu koła lub zarządu regionu Nowoczesnej - odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Deklaracja do pobrania poniżej w sekcji "Załączniki".

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. poniedziałek, 11, styczeń 2016 00:04 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 17, styczeń 2016 23:52 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 10:37 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 10:43 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 12:52 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 15:52 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 30, wrzesień 2016 14:33 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 30, wrzesień 2016 14:34 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16, lipiec 2018 14:51 [email protected]